MOVON TOP
מערכת הכוללת התרעה מהתנגשות
בהולכי רגל והתרעת חריגת מהירות.

הדור החדש של מערכת בטיחות לרכבים
עם התראות נגד התנגשויות עם הולכי רגל ואופנועים.